Skip to the content

Vilkår og samtykke

Driften av Namsos Kommunale Kulturskole er forankret i rammeplanen «Mangfold og fordypning». 1. Forankring 

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.» og i FN’s barnekonvensjon artikkel 30 og 31. 


2. Formål 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.   

2.1 Kulturskole som SKOLE 
Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse 

2.2 Kulturskole som KULTUR 
Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.  

2.3 Kulturskole for MANGFOLD 
Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet (Rammeplan for kulturskolen 2016)  


3. Målgruppe
 

Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0-20 år. 


4. Fagtilbud og undervisning
 

4.1 Fagtilbud 
Kulturskolen skal ha et bredt fagtilbud innenfor kunstneriske uttrykk. Oversikt over kulturskolens gjeldende fagtilbud finnes på kulturskolens hjemmeside www.namsoskulturskole.no. Utover ordinære tilbud tilbys tilrettelagt opplæring samt fordypningstilbud. Skolen har også et tilbud til ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne, Gromus 

4.2 Organisering av undervisning 
Undervisningen organiseres i enetimer, smågrupper eller større grupper. Lengde på undervisningstimene og innhold i undervisningen tilpasses elevenes nivå og forutsetninger.  


5. Betalingsvilkår
 

5.1 Elevkontingent 
Elevkontingenten fastsettes av kommunestyret med virkning fra påfølgende skoleår. Se kommunens hjemmeside for gjeldende priser. 

5.2 Moderasjonsordninger  
Det gis 50% moderasjon på ett tilbud (det rimeligste) for alle søsken fra nr 2. Dette betyr at det gis moderasjon hos étt av to søsken, to av tre søsken osv, uavhengig av alder på barna.

5.3 Bindende påmelding 
Påmelding gjelder for hele skoleåret, og er bindende for ett semester.  

5.4 Oppsigelse 
Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret skal skje skriftlig på skjema som finnes på kommunens hjemmeside. Oppsigelse før 2.semester må skje innen 1.desember. Ved oppsigelse etter 1.desember må elevkontingenten betales for hele skoleåret. 

5.5 Betalingsfritak 
Det kan innvilges betalingsfritak ved oppsigelse som skyldes flytting eller sykdom/skade som medfører at eleven ikke kan motta undervisning lenger. Det kan også søkes om betalingsfritak for fravær som skyldes langvarig sykdom/skade med varighet over 3 uker.  Betalingsfritak gis i slike tilfeller fra og med fraværsuke 4.  
Søknad om betalingsfritak i forbindelse med sykdom/skade må bekreftes med legeerklæring. 

5.6 Fakturering 
Elevkontingenten faktureres halvårlig eller månedlig. 

5.7 Avlysning 
Ved skolens avlysning av undervisning utover 3 undervisningstimer pr semester vil elevkontingent bli refundert pr avlyste time. 

5.8 Friplasser 
Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 4G (kr 446.000 gjeldende for 2023) kan søke om friplass i kulturskolen. Med brutto årsinntekt menes all skattepliktig kapital- og personinntekt.  

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. 

Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.  
Forrige års ligningsoppgave må legges ved søknaden. Ved vesentlig endring i inntekt må det brukes skjønn. 

Friplasser er tilgjengelig for barn og unge 0-20 år.


6. Kulturskoleåret
 

Kulturskolen følger grunnskolenes skolerute. I enkelte fag kan skoleåret komprimeres noe grunnet ekstra undervisning i forbindelse med produksjoner. 


7. Søknad og opptak 

7.1 Søknadsfrist 
Søknadsfrist for hovedopptak til påfølgende skoleår er 20.mai. Tildeling av plass skjer i august og svar på søknaden sendes ut før skolestart. Ved søknad etter 20.mai eller i løpet av skoleåret vil søkeren bli satt på venteliste og tildelt plass etter ledig kapasitet.  

7.2 Reregistrering 
For å beholde en eksisterende elevplass inn i påfølgende skoleår, må plassen re-registreres innen fristen (31. mai i 2023). Dette gjøres ved innlogging i elevportalen på våre hjemmesider. Dersom plassen ikke er re-registrert innen fristen vil plassen bli frigitt. Dersom man ikke ønsker å beholde plassen ber vi om at dette også registreres i elevportalen. 

 
8. Instrumentleie 

Kulturskolen låner ut instrumenter i enkelte disipliner. Se fagtilbud på hjemmeside for oversikt. Lån av instrument koster kr 200 pr skoleår. Lånetakeren plikter å ivareta og vedlikeholde instrumentet etter lærerens instruksjoner. Reparasjon av skader på instrumentet utover normal bruksslitasje bekostes av lånetakeren. 


9. Klager 

Dersom du har noe du vil klage på, sender du en skriftlig klage til oss på  kulturskolen@namsos.kommune.no. Klagen vil bli behandlet etter kommunens gjeldende retningslinjer for klagebehandling. 

 

 

Vedtatt: Utvalg for folk 23.04.20, sak 14/20

 

 

Noen ganger ønsker vi å publisere foto/video eller et lydopptak fra en forestilling, utstilling eller lignende. I den forbindelse blir elever og foresatte spurt i forbindelse med påmelding om å samtykke i publisering av lyd/bilde. Namsos Kommune har utarbeidet et generelt samtykkeskjema for dette, som ligger til grunn for godkjenningen.
Skjemaet finner du HER.